องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมต้นแบบ TO BE Number 1 "ไพรบึง เมืองสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจไม่ทิ้งกัน"
การลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมต้นแบบ TO BE Number 1 "ไพรบึง เมืองสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจไม่ทิ้งกัน"
เป็นการบูรณาการระหว่าง สสส กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการศาสนา สปสช สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมต้นแบบ TO BE Number 1 "ไพรบึง เมืองสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจไม่ทิ้งกัน" วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ บ้านโตรย หมู่ที่ ๒ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา