องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้จัดทำโครงการว่งเสริมการมีส่วนร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อร่วมกันประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม และสร้างนิติความสัมพันธ์ที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาคม และหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา