องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เป็นโครงการที่ให้บริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐกับประชาชน โดยมีการให้บริการในการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน รับชำระเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน บริการรับชำระภาษี รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารวส่วนตำบลดินแดง บริการทางด้านสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา