องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
การเข้าร่วมการรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ไพรบึง นายบุญเที่ยง สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พร้อมด้วย นางปรียาวรรณ คำเพราะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง นายสุธี วงค์นาแค หัวหน้าสำนักปลัด นางสุมาลัย วันทา ผู้อำนวยการกองคลัง นางมุกดา หอมหุน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ นายประดับพันธ์ บุตรไชย นิติกรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อที่นำมาปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา